ෂවර් හිස්

 • Super slim square shower head of stainless steel

  මල නොබැඳෙන වානේවල සුපිරි සිහින් හතරැස් හිස

   පිරිවිතර ආකෘති අංකය CP-300FJB / CP-300FLB ඔප දැමූ / බුරුසු කරන ලද ස්ථාපන බිත්ති / සිවිලිම සවි කර ඇති ද්‍රව්‍ය 304 මල නොබැඳෙන වානේ, සිලිකන් සම්බන්ධතාවය G1 / 2 උපාංග තොරතුරු ෂවර් හස්තයට ඇතුළත් කර නැත මික්සර් ඇතුළත් කර නැත මානයන් ශුද්ධ බර (kgs) දළ බර (කි.ග්‍රෑ) 200x200x2mm / 8-අඟල් 0.70 0.80 250x250x2mm / අඟල් 10 1.00 1.30 300x300x2mm / 12-inch 1.50 1.80 400x400x2mm / 16-inch 2.70 3.30 අභිරුචි-සාදන ලද ...
 • Ultra thin round slim shower head of stainless steel

  මල නොබැඳෙන වානේවල අල්ට්‍රා තුනී වටකුරු සිහින් ෂවර් හිස

   පිරිවිතර ආකෘති අංකය CP-300YJB / CP-300YLB ඔප දැමූ / බුරුසු කරන ලද ස්ථාපන බිත්ති / සිවිලිම සවි කර ඇති ද්‍රව්‍ය 304 මල නොබැඳෙන වානේ, සිලිකන් සම්බන්ධතාවය G1 / 2 ඇසුරුම් PE බෑගය, පෙන සහ පෙට්ටි භාරදෙන වේලාව දින 10 උපාංග තොරතුරු ෂවර් අත ඇතුළත් නැත මික්සර් ඇතුළත් නොවේ මානය ශුද්ධ බර (kgs) දළ බර (kgs) Φ200x2mm / 8-inch 0.60 0.80 Φ250x2mm / 10-inch 0.90 1.30 Φ300x2mm / අඟල් 12 අඟල් 1.40 1 ...
 • Round shower head LED include or exclude

  වටකුරු ෂවර් හෙඩ් LED ඇතුළත් කිරීම හෝ බැහැර කිරීම

   පිරිවිතර ආදර්ශ අංකය CP-300YJ / CP-300YL ඔප දැමූ / බුරුසු කළ LED ආලෝකය ඇතුළත් කරන්න / බැහැර කරන්න බිත්ති / සිවිලිම සවි කර ඇති ද්‍රව්‍ය 304 මල නොබැඳෙන වානේ, සිලිකන් සම්බන්ධතාවය G1 / 2 ඇසුරුම් PE බෑගය, පෙන සහ පෙට්ටි භාරදීමේ කාලය දින 10 උපාංග තොරතුරු ෂවර් හස්තය ඇතුළත් කර නැත මික්සර් ඇතුළත් කර නැත මානය ශුද්ධ බර (කි.ග්‍රෑ.) දළ බර (කි.ග්‍රෑ) x200x8mm / අඟල් 8 0.90 1.10 Φ300x8mm / අඟල් 12 2.00 2 ....
 • Square shower head LED include or exclude

  චතුරස්රාකාර ෂවර් හෙඩ් LED ඇතුළත් කිරීම හෝ බැහැර කිරීම

   පිරිවිතර ආදර්ශ අංකය CP-300FJY / CP-300FLY ඔප දැමූ / බුරුසු කළ LED ආලෝකය ඇතුළත් කරන්න / බැහැර කරන්න ස්ථාපන බිත්ති / සිවිලිම සවි කර ඇති ද්‍රව්‍ය 304 මල නොබැඳෙන වානේ, සිලිකන් සම්බන්ධතාවය G1 / 2 ඇසුරුම් PE බෑගය, පෙන සහ පෙට්ටි භාරදීමේ කාලය දින 10 උපාංග තොරතුරු ෂවර් හස්තය ඇතුළත් කර නැත මික්සර් ඇතුළත් කර නැත මානය ශුද්ධ බර (කි.ග්‍රෑ.) දළ බර (කි.ග්‍රෑ) 200x200x2mm / අඟල් 8 අඟල් 1.10 1.30 250x250x2mm / අඟල් 10 ...
 • Square shower head wall mounted or ceiling mounted

  හතරැස් ෂවර් හිස බිත්තිය සවි කර හෝ සිවිලිම සවි කර ඇත

   පිරිවිතර ආකෘති අංකය CP-300FJ / CP-300FL ඔප දැමූ / බුරුසු කළ LED ආලෝකය ඇතුළත් කරන්න / බැහැර කරන්න ස්ථාපන බිත්ති / සිවිලිම සවි කර ඇති ද්‍රව්‍ය 304 මල නොබැඳෙන වානේ, සිලිකන් සම්බන්ධතාවය G1 / 2 ඇසුරුම් PE බෑගය, පෙන සහ පෙට්ටි භාරදීමේ කාලය දින 10 උපාංග තොරතුරු ෂවර් හස්තය ඇතුළත් කර නැත මික්සර් ඇතුළත් කර නැත මානයන් ශුද්ධ බර (කි.ග්‍රෑ.) දළ බර (කි.ග්‍රෑ) 200x200x10mm / අඟල් 8 අඟල් 1.10 1.30 250x250x7.5mm / 10-inc ...
 • Big sized rectangular shower head wall or ceiling mounted

  විශාල ප්‍රමාණයේ සෘජුකෝණාස්රාකාර ෂවර් හිස බිත්තිය හෝ සිවිලිම සවි කර ඇත

   පිරිවිතර ආකෘති අංකය CP-250 * 350FJ / CP-250 * 350FL ඔප දැමූ / බුරුසු කළ LED ආලෝකය ඇතුළත් කරන්න / ස්ථාපනය කරන්න බිත්ති / සිවිලිම සවි කර ඇති ද්‍රව්‍ය 304 මල නොබැඳෙන වානේ, සිලිකන් සම්බන්ධතාවය ජී 1/2 ඇසුරුම් PE බෑගය, පෙන සහ පෙට්ටි භාර දීමේ කාලය දින 10 උපාංග තොරතුරු ෂවර් හස්තයට ඇතුළත් කර නැත මික්සර් ඇතුළත් කර නැත මානයන් ශුද්ධ බර (කි.ග්‍රෑ.) දළ බර (කි.ග්‍රෑ.) 250x350x7.5mm 2.20 3.00 300x500x7.5mm 3.30 ...
 • Large size rectangular shower head LED light include or exlude

  විශාල ප්‍රමාණයේ සෘජුකෝණාස්රාකාර ෂවර් හෙඩ් LED ආලෝකය ඇතුළත් හෝ බැහැර කරයි

   පිරිවිතර ආකෘති අංකය CP-400 * 800FJ / CP-400 * 800FL ඔප දැමූ / බුරුසු කළ LED ආලෝකය ඇතුළත් කරන්න / බැහැර කරන්න සිවිලිම සවි කර ඇති ද්‍රව්‍ය 304 මල නොබැඳෙන වානේ, සිලිකන් සම්බන්ධතාවය G1 / 2 ඇසුරුම් PE බෑගය, පෙන සහ පෙට්ටි භාරදීමේ කාලය දින 10 උපාංග තොරතුරු ෂවර් හස්තයට YES මික්සර් ඇතුළත් කර නැත මානයන් ශුද්ධ බර (kgs) දළ බර (kg) 300x600x8mm 5.00 5.60 400x800x8mm 8.00 9.00 ...
 • Concealed ceiling mounted square shower head

  සැඟවුණු සිවිලිම සවි කර ඇති හතරැස් ෂවර් හිස

   පිරිවිතර ආදර්ශ අංකය CP-500FJ / CP-500FL ඔප දැමූ / බුරුසු කරන ලද LED ආලෝකය ඇතුළත් කරන්න / බැහැර කරන්න සිවිලිම සවි කර ඇති ද්‍රව්‍ය 304 මල නොබැඳෙන වානේ, සිලිකන් සම්බන්ධතාවය G1 / 2 ඇසුරුම් PE බෑගය, පෙන සහ පෙට්ටි බෙදා හැරීමේ කාලය දින 10 උපාංග තොරතුරු ෂවර් හස්තයට ඔව් මික්සර් ඇතුළත් කර නැත මානයන් ශුද්ධ බර (kgs) දළ බර (kgs) 500x500x10mm 7.20 8.50 600x600x8mm 8.50 10.00 ...
 • Super slim shower head concealed mounted

  සුපිරි සිහින් ෂවර් හිස සඟවා සවි කර ඇත

   පිරිවිතර ආකෘති අංකය CP-RQJ02 / CP-RQL02 ඔප දැමූ / බුරුසු කරන ලද ස්ථාපන බිත්ති සවි කර ඇති ද්‍රව්‍ය 304 මල නොබැඳෙන වානේ, සිලිකන් සම්බන්ධතාවය G1 / 2 ඇසුරුම් PE බෑගය, පෙන සහ පෙට්ටි බෙදා හැරීමේ වේලාව දින 10 උපාංග තොරතුරු ෂවර් හස්තය ඇතුළත් කර නැත මික්සර් ඇතුළත් නොවේ බර (kgs) දළ බර (kgs) 220x550x2mm 3.20 4.50 මෙම වැසි ප්‍රදර්ශනය සඳහා අභිරුචි-සාදන ලද සර්වරයක් ලබා ගත හැකිය ...
 • Ultra thin shower head of stainless steel

  මල නොබැඳෙන වානේවල අල්ට්‍රා තුනී ෂවර් හිස

  පිරිවිතර ආකෘති අංකය CP-RQJ03 / CP-RQL03 ඔප දැමූ / බුරුසු කරන ලද ස්ථාපන බිත්ති සවි කර ඇති ද්‍රව්‍ය 304 මල නොබැඳෙන වානේ, සිලිකන් සම්බන්ධතාවය G1 / 2 ඇසුරුම් PE බෑගය, පෙන සහ පෙට්ටි භාරදීමේ කාලය දින 10 උපාංග තොරතුරු ෂවර් හස්තය ඇතුළත් කර නැත මික්සර් ඇතුළත් නොවේ බර (kgs) දළ බර (kgs) 220x550x2mm 3.20 4.50 මෙම වැසි ස්නානය සඳහා අභිරුචි-සාදන ලද සර්වරයක් ලබා ගත හැකිය ...
 • Waterfall rainfall shower and rain shower head

  දිය ඇල්ල වර්ෂාපතනය සහ වැසි ස්නානය හිස

   පිරිවිතර ආකෘති අංකය CP-400FJ2P / CP-400FL2P ඔප දැමූ / බුරුසු කළ LED ආලෝකය ඇතුළත් කරන්න / බැහැර කරන්න සිවිලිම සවිකර ඇති ද්‍රව්‍ය 304 මල නොබැඳෙන වානේ, සිලිකන් සම්බන්ධතාවය G1 / 2 ඇසුරුම් PE බෑගය, පෙන සහ පෙට්ටි භාරදීමේ කාලය දින 10 උපාංග තොරතුරු ෂවර් හස්තය ඇතුළත් නොවේ මික්සර් ඇතුළත් කර නැත මානයන් ශුද්ධ බර (kgs) දළ බර (kgs) 400x400x8mm 4.30 5.00 500x500x10mm 8.50 9.80 ...
 • Mist shower and rain shower head

  මීදුම සහ වැසි ස්නානය හිස

   පිරිවිතර ආකෘති අංකය CP-400FJ2W / CP-400FL2W ඔප දැමූ / බුරුසු කළ LED ආලෝකය ඇතුළත් කරන්න / බැහැර කරන්න සිවිලිම සවිකර ඇති ද්‍රව්‍ය 304 මල නොබැඳෙන වානේ, සිලිකන් සම්බන්ධතාවය G1 / 2 ඇසුරුම් PE බෑගය, පෙන සහ පෙට්ටි භාරදීමේ කාලය දින 10 උපාංග තොරතුරු ෂවර් හස්තයට ඔව් මික්සර් ඇතුළත් කර නැත මානයන් ශුද්ධ බර (kgs) දළ බර (kgs) 400x400x8mm 4.30 5.00 500x500x10mm 8.50 9.80 ...
12 ඊළඟ> >> පිටුව 1/2