ෂවර් කට්ටල

 • Concealed fixed square shower head

  සැඟවුණු ස්ථාවර හතරැස් හිස

   ආදර්ශ අංකය CP-2T-H30FJB ඔප දැමූ ස්ථාපන බිත්තිය සවි කර ඇති උඩිස් ෂවර් මානයන් දිග 12 ”(මි.මී. 300) පළල 12” (මි.මී. 300) ick ණකම 2 මි.මී. ෂවර් හස්ත මානය 400x25x14mm හැන්හෙල්ඩ් ෂවර් හිස මානය 25x25x185mm අතින් ගෙන යා හැකි නල හෝස් 1500mm ද්‍රව්‍ය ෂවර් හිස 304 මල නොබැඳෙන වානේ , සිලිකන් මික්සර් 304 මල නොබැඳෙන වානේ, ප්ලාස්ටික් අතින් ගෙන යා හැකි හිස 304 මල නොබැඳෙන වානේ, සිලිකන් අතින් ගෙන යා හැකි නාන හෝස් 304 ...
 • Wall mounted round shower head

  බිත්ති සවි කර ඇති වටකුරු ෂවර් හිස

   පිරිවිතර ආකෘති අංකය CP-2T-H30YJB ඔප දැමූ ස්ථාපන බිත්තියේ සවි කර ඇති උඩිස් ෂවර් මානයන් විෂ්කම්භය 12 ”(මි.මී. 300) ick ණකම 2mm හැන්හෙල්ඩ් ෂවර් හිස මානය Φ27x185mm අතින් ගෙන යා හැකි නළයේ දිග 1500mm ද්‍රව්‍ය ෂවර් හිස 304 මල නොබැඳෙන වානේ, සිලිකන් මික්සර් 304 මල නොබැඳෙන වානේ, ප්ලාස්ටික් අතින් ෂවර් හෙඩ් 304 මල නොබැඳෙන වානේ, සිලිකන් අතින් ෂවර් හෝස් 304 මල නොබැඳෙන වානේ, ප්ලාස්ටික් අත් ෂවර් හෝල්ඩර් 304 ...
 • LED square shower head adjustable

  LED චතුරස්රාකාර හිස සකස් කළ හැකිය

   පිරිවිතර ආකෘති අංකය CP-2T-H30FLD බුරුසු සහිත ස්ථාපන බිත්තිය සවි කර ඇති උඩිස් ෂවර් මානයන් දිග 12 ”(මි.මී. 300) පළල 12” (මි.මී. 300) ick ණකම 8mm ෂවර් හස්ත මානය 400x25x14mm හැන්හෙල්ඩ් ෂවර් හිස මානය 25x25x185mm අතින් ගෙන යා හැකි නල හෝස් 1500mm ද්‍රව්‍ය ෂවර් හිස 304 මල නොබැඳෙන වානේ, සිලිකන් මික්සර් 304 මල නොබැඳෙන වානේ, ප්ලාස්ටික් අතින් ගෙන යා හැකි හිස 304 මල නොබැඳෙන වානේ, සිලිකන් අතින් ගෙන යා හැකි ෂ ...
 • Ultra thin three functions shower head

  අල්ට්රා තුනී කාර්යයන් තුනක් ෂවර් හිස

  පිරිවිතර ආකෘති අංකය CP-3T-RQ02 ඔප දැමූ ස්ථාපන බිත්තියේ සවි කර ඇති උඩිස් ෂවර් මානයන් දිග 550mm පළල 220mm ick ණකම 2mm හැන්හෙල්ඩ් ෂවර් හිස මානය 25x25x185mm අතින් ගෙන යා හැකි නල හෝස් 1500mm ද්‍රව්‍ය ෂවර් හිස 304 මල නොබැඳෙන වානේ, සිලිකන් මික්සර් 304 මල නොබැඳෙන වානේ, ප්ලාස්ටික් අතින් මල නොබැඳෙන වානේ 304, සිලිකන් අතින් ගෙන යා හැකි හෝස් 304 මල නොබැඳෙන වානේ, ප්ලාස්ටික් අත් ෂවර් දරන්නා 304 මල නොබැඳෙන ...
 • Concealed LED square shower head with shower arm

  ෂවර් හස්තය සහිත සැඟවුනු LED චතුරස්රාකාර හිස

   පිරිවිතර ආකෘති අංකය CP-2T-Z30FLD බුරුසු ස්ථාපන සිවිලිම සවි කර ඇති උඩිස් ෂවර් මානයන් දිග 12 ”(මි.මී. 300) පළල 12” (මි.මී. 300) ick ණකම 8mm ෂවර් හස්ත මානය 250x25x25mm හැන්හෙල්ඩ් ෂවර් හිස මානය 25x25x185mm අතින් ගෙන යා හැකි නල හෝස් 1500mm ද්‍රව්‍ය ෂවර් හිස 304 වානේ, සිලිකන් මික්සර් 304 මල නොබැඳෙන වානේ, ප්ලාස්ටික් අතින් ගෙන යා හැකි ෂවර් හෙඩ් 304 මල නොබැඳෙන වානේ, සිලිකන් හැන්ඩ් ...
 • Super slim square shower head

  සුපිරි සිහින් හතරැස් ෂවර් හිස

  පිරිවිතර ආකෘති අංකය සීපී -2 ටීඑක්ස් නිම කරන්න බුරුසු සහිත ස්ථාපන බිත්තිය සවි කර ඇති උඩිස් ෂවර් මානයන් දිග 12 ”(මි.මී. 300) පළල 12” (මි.මී. 300) ick ණකම 2 මි.මී. හැන්හෙල්ඩ් ෂවර් හිස මානය 25x25x185mm අතින් ගෙන යා හැකි හෝස් 1500mm ද්‍රව්‍ය ෂවර් හිස 304 මල නොබැඳෙන වානේ, සිලිකන් මික්සර් 304 මල නොබැඳෙන වානේ, ප්ලාස්ටික් අතින් ගෙන යා හැකි හිස 304 මල නොබැඳෙන වානේ, සිලිකන් අතින් ගෙන යා හැකි නාන හෝස් 304 මල නොබැඳෙන වානේ, ප්ලාස්ටික් අත් ෂවර් හෝ ...
 • Ceiling recessed two function LED shower head

  සිවිලිම මඟින් ශ්‍රිත දෙකක් සහිත LED ෂවර් හෙඩ්

  පිරිවිතර ආදර්ශ අංකය CP-2T-6080F1 බුරුසු ස්ථාපන සිවිලිම නිමා කර ඇති උඩිස් ෂවර් මානයන් දිග 24 ”(මි.මී. 600) පළල 31” (මි.මී. 800) ick ණකම 4 ”(මි.මී. 102) හැන්හෙල්ඩ් ෂවර් හිස මානය 25x25x185mm අතින් ගෙන යා හැකි හෝස් 1500mm ද්‍රව්‍ය ෂවර් හිස 304 මල නොබැඳෙන වානේ, සිලිකන් මික්සර් 304 මල නොබැඳෙන වානේ, ප්ලාස්ටික් අතින් ගෙන යා හැකි හිස 304 මල නොබැඳෙන වානේ, සිලිකන් අතින් ගෙන යා හැකි නාන හෝස් 304 මල නොබැඳෙන වානේ, ...
 • Concealed LED square shower head

  සැඟවුණු LED චතුරස්රාකාර හිස

   පිරිවිතර ආකෘති අංකය CP-2T-60FLD බුරුසු ස්ථාපන සිවිලිම සවි කර ඇති උඩිස් ෂවර් මානයන් දිග 24 ”(මි.මී. 600) පළල 24” (මි.මී. 600) ick ණකම 10mm හැන්හෙල්ඩ් ෂවර් හිස මානය 25x25x185mm අතින් ගෙන යා හැකි නල හෝස් 1500mm ද්‍රව්‍ය ෂවර් හිස 304 මල නොබැඳෙන වානේ, සිලිකන් මික්සර් මල නොබැඳෙන වානේ 304, ප්ලාස්ටික් අතින් ගෙන යා හැකි හිස 304 මල නොබැඳෙන වානේ, සිලිකන් අතින් ගෙන යා හැකි නාන හෝස් 304 මල නොබැඳෙන වානේ, ...
 • Fixed arm ceiling mounted LED round shower head

  ස්ථාවර අත් සිවිලිම සවි කර ඇති LED වටකුරු ෂවර් හිස

   පිරිවිතර ආකෘති අංකය CP-2T-Z30YJD ඔප දැමූ ස්ථාපන සිවිලිම සවි කර ඇති උඩිස් ෂවර් මානයන් විෂ්කම්භය 12 ”(මි.මී. 300) ick ණකම 8mm ෂවර් හස්තයේ දිග 250mm හැන්හෙල්ඩ් ෂවර් හිස මානය Φ27x185mm අතින් ගෙන යා හැකි හෝස් 1500mm ද්‍රව්‍ය ෂවර් හිස 304 මල නොබැඳෙන වානේ, සිලිකන් මික්සර් 304 මල නොබැඳෙන වානේ, ප්ලාස්ටික් අතින් ගෙන යා හැකි හිස 304 මල නොබැඳෙන වානේ, සිලිකන් අතින් ගෙන යා හැකි නාන හෝස් 304 මල නොබැඳෙන වානේ, ...
 • Ceiling recessed four function LED shower head

  සිවිලිම මඟින් ශ්‍රිත හතරක් සහිත LED ෂවර් හිස

  පිරිවිතර ආදර්ශ අංකය සීපී -4 ටී -6080 නිම කරන්න බුරුසු හෝ ඔප දැමූ ස්ථාපන සිවිලිම අඩු කරන ලද උඩිස් ෂවර් මානයන් දිග 24 ”(මි.මී. 600) පළල 31” (මි.මී. 800) ick ණකම 4 ”(මි.මී. 102) හැන්හෙල්ඩ් ෂවර් හිස මානය 25x25x185mm අතින් ගෙන යා හැකි නල හෝස් මි.මී. 1500 මි.මී. මල නොබැඳෙන වානේ 304, සිලිකන් මික්සර් 304 මල නොබැඳෙන වානේ, ප්ලාස්ටික් අතින් ගෙන යා හැකි හිස 304 මල නොබැඳෙන වානේ, සිලිකන් අතින් ගෙන යා හැකි නාන හෝස් 304 මල ...
 • LED round shower head with showr arm

  ෂෝරර් හස්තය සහිත LED රවුම් ෂවර් හිස

  පිරිවිතර ආකෘති අංකය CP-2T-H30YJD ඔප දැමූ ස්ථාපන බිත්තියේ සවි කර ඇති උඩිස් ෂවර් මානයන් විෂ්කම්භය 12 ”(මි.මී. 300) ick ණකම 8mm හැන්හෙල්ඩ් ෂවර් හිස මානය Φ27x185mm අතින් ගෙන යා හැකි නල හෝම් 1500mm ද්‍රව්‍ය ෂවර් හිස 304 මල නොබැඳෙන වානේ, සිලිකන් මික්සර් 304 මල නොබැඳෙන වානේ, ප්ලාස්ටික් අතින් ෂවර් හෙඩ් 304 මල නොබැඳෙන වානේ, සිලිකන් අතින් ෂවර් හෝස් 304 මල නොබැඳෙන වානේ, ප්ලාස්ටික් අත් ෂවර් හෝල්ඩර් 304 මල නොබැඳෙන ...
 • Ceiling mounted LED retangular shower head

  සිවිලිම සවිකර ඇති LED සෘජුකෝණාස්රාකාර ෂවර් හිස

  පිරිවිතර ආකෘති අංකය CP-3T-50100FLD බුරුසු ස්ථාපන සිවිලිම සවි කර ඇති උඩිස් ෂවර් මානයන් දිග 40 ”(මි.මී. 1000) පළල 20” (මි.මී. 500) ick ණකම 10mm හැන්හෙල්ඩ් ෂවර් හිස මානය 25x25x185mm අතින් ගෙන යා හැකි නල හෝස් 1500mm ද්‍රව්‍ය ෂවර් හිස 304 මල නොබැඳෙන වානේ, සිලිකන් මික්සර් මල නොබැඳෙන වානේ 304, ප්ලාස්ටික් අතින් ගෙන යා හැකි හිස 304 මල නොබැඳෙන වානේ, සිලිකන් අතින් ගෙන යා හැකි නාන හෝස් 304 මල නොබැඳෙන වානේ, රබර් හ ...
12 ඊළඟ> >> පිටුව 1/2